เกี่ยวกับเรา


ทีมงาน

คลิกดูประวัติ ยศพิชา คชาชีวะ (อ.ป๊อป)

วันเกิด 18 พฤศจิกายน 2503
การศึกษา
• ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี
• 2545 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• 2526 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยุ โทรทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ระดับดี

การทำงาน
• 2526-2528 บจก.วิคเตอร์โปรโมชั่น ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
• 2528-2530 บจก.กันตนา โปรดักชั่น ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
• 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซด-ควิซิเนอร์ จำกัด รับผิดชอบการบริหาร การดำเนินการ การสร้างสรรค์งาน การให้คำปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร ควบคุมการจัดทำเมนู การจัดทำตำรับอาหาร ให้สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่
• ผู้บริหารโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย การจัดทำหลักสูตร ควบคุมการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยดี
• ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย รับผิดชอบจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
• กรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2

ประสบการณ์
• ประสบการณ์ด้านการสอน และการบรรยายวิชาการเรื่องอาหารไทยให้หลายหน่วยงาน
• วิทยากรและกรรมการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
• ผู้สาธิตอาหาร จัดกิจกรรมด้านอาหาร กรรมการตัดสินประกวดอาหาร ให้หลายสถาบัน
• ที่ปรึกษาโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่ง
• ที่ปรึกษา SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

งานเขียน
• บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แม่บ้านทันสมัย เขียนบทความ คิด สร้างสรรค์ตำรับอาหาร ทดลองทำอาหาร ถ่ายภาพอาหาร เพื่อการจัดทำหนังสือ ตำรับอาหาร ในเครือแม่บ้านทันสมัย ตั้งแต่ปี 2531
• คอลัมนิสต์เส้นทางเศรษฐี ในเครือมติชน

ผู้รับใบอนุญาต

ยศพิชา คชาชีวะ จบการศึกษา นิเทศศาสตร์ จุฬา คหกรรมศาสตร์ ม.สุโขทัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าร่วมงานที่สถาบันแม่บ้านทันสมัยตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันเป็นผู้จัดการสถาบันแม่บ้านทันสมัย บรรณาธิการสำนักพิมพ์แม่บ้านทันสมัย นักเขียน อาจารย์สอนทำอาหาร และวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องโภชนาการ อาหารไทย ให้หลายสถาบัน

คลิกดูประวัติ ลลิตภัทร คชาชีวะ (อ.กบ)

วันเกิด 13 มิถุนายน 2504
การศึกษา ปวส. พณิชยการพระนคร
การทำงาน
• 2528-2533 บจก.วิคตอรี่ การพิมพ์
• 2534-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แซด-ควิซิเนอร์ จำกัด รับผิดชอบการบริหาร การดำเนินการ การสร้างสรรค์งาน การให้คำปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร ควบคุมการจัดทำเมนู การจัดทำตำรับอาหาร ให้สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่
• ผู้บริหารโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย การจัดทำหลักสูตร ควบคุมการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยดี
• กรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และ ระดับ 2

ประสบการณ์
• ประสบการณ์ด้านการสอนโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย
• วิชาอาหารไทย อาหารอีสาน ขนมไทย อาหารว่าง อาหารเพื่ออาชีพ
• ผู้สาธิตอาหาร จัดกิจกรรมด้านอาหาร กรรมการตัดสินประกวดอาหาร ให้หลายสถาบัน
• ประสบการณ์ด้านการจัดงาน การจัดอบรม สาธิตอาหาร เวิร์คช็อพ จัดเลี้ยง

ผู้บริหาร

ลลิตภัทร คชาชีวะ ร่วมงานกับสถาบันแม่บ้านทันสมัยตั้งแต่ปี 2533 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาดร่วมจัดทำหนังสือตำรับอาหารแม่บ้านทันสมัยทุกเล่ม กิจกรรมของ แม่บ้านทันสมัยทุกงาน และยังมีความสามารถพิเศษด้วยรสมือในการปรุงอาหารไทยเป็นเลิศ รวมไปถึงงานจัดเลี้ยง จัดสอนนอกสถานที่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนทำอาหารไทยมือวางอันดับ 1 ของ แม่บ้านทันสมัย


รางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณ อ.พลศรี คชาชีวะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารคนแรกของประเทศไทย

มอบให้โดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ในงานการศึกษาเอกชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สกายโดม เซ็นทรัล ลาดพร้าว


รางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก รางวัลประกันคุณภาพภายใน 3 ปีซ้อน 2554, 2557, 2560

โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ประจำปี 2554 , 2557 และ ปี 2560 จาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลนี้แสดงว่าโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย มีระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นทั้งด้านการเรียน การสอน การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานที่ การบริการชุมชน เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานทั้งการเรียนการสอน


รางวัลครูดีศรีเอกชน งานการศึกษาเอกชน 100 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2561